preloader

Etapy i Cele Programu

Koniecznie zapoznaj się
Etapy i cele programu Zasadniczym celem programu pracy ośrodka jest niesienie skutecznej pomocy ludziom uzależnionym w wyjściu z problemu oraz przygotowanie ich do prowadzenia trzeźwego życia poza ośrodkiem.
 

Realizacja Programu


Realizacja projektu odbywa się poprzez kompleksowe i skoordynowane oddziaływanie resocjalizacyjno-terapeutyczne na rezydentów, obejmujące społeczność terapeutyczną, terapię zajęciową, indywidualną, grupową, wychowawstwo, arteterapię i duszpasterstwo.
 

Czas trwania resocjalizacji


Terapia w Ośrodku trwa 6 miesięcy (etap podstawowy), z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy (etap pogłębiony) –  jeżeli rezydent wyrazi dobrowolnie chęć kontynuacji procesu zdrowienia, celem utrwalenia efektów terapeutycznych oraz podjęcia pracy zarobkowej lub edukacji  poza Ośrodkiem i dążenie do usamodzielnienia i łagodnego wdrożenia się w życie społeczne. 

Ośrodek jest otwarty dla wszystkich chętnych, niezależnie od światopoglądu czy wyznania, ale pomoc oferowana odwołuje się do chrześcijańskich standardów i skorzystanie z niej powinno być całkowicie dobrowolne.
Etapy - Terapia podstawowa (6-mcy)
Etap 0 – ZAAKLIMATYZOWANIE (2 tyg.):
Cele do zrealizowania przez rezydenta:
- wykazanie motywacji do terapii zapoznanie się z regulaminem i zasadami panującymi w Ośrodku (regulamin, funkcje, harmonogram dnia) przyswajanie udzielanych informacji zwrotnych.

PRAWA
- rezydentowi przyjętemu do Ośrodka zostaje przydzielony OPIEKUN, którego zadaniem jest pomoc w procesie zaaklimatyzowania się i poznania zasad funkcjonowania placówki,
- zadawanie pytań i poruszanie spraw wątpliwych podczas Społeczności Terapeutycznej,
- rozmowy indywidualne z pracownikiem placówki.

PRZYWILEJE
- od momentu przyjęcia do Społeczności Terapeutycznej, 2 rozmowy telefoniczne dziennie do 10 min każda – z ogólnodostępnego aparatu, w ustalonych godzinach, 
-korzystanie z oglądania telewizji w ustalonych godzinach,
- SPOŻYWANIE KAWY w ustalonych godzinach.
Etap I – INTEGRACJA: 
Cele do zrealizowania przez rezydenta:
- zaaklimatyzowanie się w społeczności Ośrodka (relacje, konflikty, spędzanie czasu wolnego),
- motywacja do terapii (wzmacnianie motywacji do zmiany, zaangażowanie w życie Społeczności Terapeutycznej, stosunek do pracy),
- poznanie rezydenta przez Grupę,
- rozpoznanie problemu uzależnienia,
- akceptacja i przestrzeganie panujących zasad i regulaminu oraz ustaleń Społeczności Terapeutycznej,
- nabywanie umiejętności: udzielania informacji zwrotnej oraz gotowość na jej przyjęcie (wysłuchanie informacji nie przerywając),
- słownictwo (praca nad wyeliminowaniem wulgaryzmów),
- higiena (codzienne kąpiele, pranie, porządki w pokoju).

PRZYWILEJE
Samodzielnie poruszanie się na terenie Ośrodka, w ustalonych godzinach.

W trakcie trwania zerowego i pierwszego etapu uczestników obowiązuje zakaz opuszczania terenu Ośrodka,  odwiedzin i wyjazdów na przepustki.
Etap II – ZAANGAŻOWANIE: 
Cele do zrealizowania przez rezydenta:
- motywacja do dalszej terapii (budowanie motywacji wewnętrznej, aktywność w pracy nad sobą, głębsze zaangażowanie w życie ST),
- rozwijanie umiejętności komunikacji: nauka otwartości i odwagi mówienia o sobie, aktywność w grupie, „wnoszenie tematów na ST”,
- zaangażowanie w życie Ośrodka: gotowość na podejmowanie funkcji, otwartość na uczenie się nowych zadań, spędzanie czasu wolnego,
- stosunek do pracy i stawanie w miejscu odpowiedzialności (np.: dokładność, punktualność, sumienność),
- realizacja przepustki sprawdzającej (omówienie, wyzwalacze, emocje, zagrożenia),
- nabywanie umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym (narkotykowym itp.)-prowadzenie dzienniczka głodu,
- umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji,
- praca nad większą odpowiedzialnością za swoje zachowania i decyzje ( odpowiedzialność za siebie i innych w społeczności – opieka),
- słownictwo, praca nad eliminowaniem słownictwa związanego z uzależnieniem ( „slangu”, subkultury, gwara więzienna, pseudonimy…),
- nauka otwartości i odwagi mówienia o sobie w grupie,
- gotowość na przyjęcie informacji zwrotnej (eliminowanie mechanizmów obronnym).

PRZYWILEJE
- WYJŚCIÓWKI: wtorki, czwartki i niedziele – w ustalonych godzinach,
- posiadanie gotówki.
- możliwość wchodzenia do pokojów innych mieszkańców – wg ustalonych zasad.

PRZEPUSTKA SPRAWDZAJĄCA 1 dzień (po ukończeniu 3 miesięcy terapii).
ODWIEDZINY w ustalonych  godzinach.
Etap III – ODPOWIEDZIALNOŚĆ: 
Cele do zrealizowania przez rezydenta:
- motywacja do dalszej terapii (wzmocnienie motywacji wewnętrznej, uznanie problemu uzależnienia, głębsze zaangażowanie w życie ST),
- umiejętność rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie ze stresem (nazywanie emocji, elastyczność, gotowość do pojednania),
- kontrola emocji (panowanie nad językiem, eliminowanie postaw agresywnych, umiejętność konstruktywnego rozładowywania emocji),
- nauka nowych i preferowanych postaw: praca, zaangażowanie, punktualność, gotowość na podejmowanie zadań, odpowiedzialność,
- nabywanie umiejętności odcinania się od przeszłości alkoholowej, narkotykowej, hazardowej i identyfikowanie się z nowymi wartościami    (Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich),
- praca nad relacjami w stosunku do bliskich (próby pojednania, listy, telefony, urlop, odwiedziny),
- słownictwo, kultura w słowna w wypowiedziach.

PRZYWILEJE
- WYJŚCIÓWKI w: poniedziałki, środy, piątki  i niedziele – w ustalonych godzinach,
- Telefon komórkowy. Nie wnosimy telefonów na ST oraz nie korzystamy z telefonów podczas terapii zajęciowej (ergoterapii),

PRZEPUSTKA ZASADNICZA 4 dni (nocleg poza terenem Ośrodka) lub zamiennie wykorzystać PRZEPUSTKĘ (powrót do godz. 20.00) zamiast urlopu 24h urlopu = 1 dzień przepustki
Terapia pogłębiona (6-mcy)
ETAP I - ASERTYWNOŚĆ: 
- motywacja do dalszej terapii (zaangażowanie w życie Ośrodka i Społeczność Terapeutyczną)
- utrwalanie zachowań asertywnych (Trening Abstynenckich Zachowań Asertywnych): „określenie się” w: domu, rodzinie, miejscu pracy
- zwiększona odpowiedzialność za swoje zdrowie (ubezpieczenie zdrowotne, badania, leczenie specjalistyczne, ubieganie się o rentę)
- regulowanie zaległości finansowych (kredyty, pożyczki, alimenty, kontakt z wierzycielami)
- praca nad relacjami w stosunku do bliskich: urlop, listy, próby pojednania, telefony, odwiedziny
- nauka właściwych postaw i wyborów moralno-społecznych – ( tj.: uczciwość, prawdomówność, szczerość itp.)

PRZYWILEJE
– WYJŚCIÓWKI w: poniedziałki, środy, piątki, soboty  i niedziele – w ustalonych godzinach,
– URLOP 5 dni (dwa razy w miesiącu),
– PRZEPUSTKA ( wg grafiku pracy zarobkowej),
– radio lub inny odtwarzacz audio,
– brak identyfikatora.
ETAP II - NOWA TOŻSAMOŚĆ: 
- uczestnictwo we wszystkich zajęciach grupy wstępnej i nawrotowej,
- przygotowanie do pełnoetatowej pracy (CV, List motywacyjny, poszukiwanie pracy),
- Trening Abstynenckich Zachowań Asertywnych – podejmowanie decyzji,
- umiejętność gospodarowania pieniędzmi (hojność, oszczędzanie, planowanie wydatków, wydawanie pieniędzy),
- zwiększenie świadomości swojej odpowiedzialności za dalsze zdrowienie (fizyczne i psychiczne),
- budowanie pozytywnej wizji trzeźwego życia i osobistego wizerunku (plany, cele, marzenia).

PRZYWILEJE
– WYJŚCIÓWKI w: poniedziałki, wtorki, środy, piątki, soboty  i niedziele – w ustalonych godzinach,
– URLOP 5 dni (dwa razy w miesiącu),
– PRZEPUSTKA (wg grafiku pracy zarobkowej),
– tablet, komputer.

SPRAWDZAJĄCY:
- nauka właściwych postaw i wyborów moralnych w oparciu o biblijny system wartości,
- przygotowanie do normalnego życia w rodzinie i społeczeństwie,
- uzyskanie samodzielności w obszarze finansów,
- HALT – zarządzanie życiem (spędzanie czasu wolnego, gotowość na pracę w Grupie, czas pracy),
- ustalenie celów i planów po opuszczeniu Ośrodka.

Zdecydowałeś się na terapię ? Zgłoś się do nas!

Przejdź do formularza kontaktowego
powrót
Gdzie jesteśmy ?

Copyright © 2019 Nowa Nadzieja. Wszystkie prawa zastrzeżone

strony internetowe hotelowe karpacz szklarska wrocław jelenia góra