preloader

Przebieg terapii

Zapoznaj się z przebiegiem terapii

TERAPIA  PODSTAWOWA TRWA 3 MIESIĘCE

Osoba decydując się na terapię może ukończyć program w przeciągu 3 miesięcy. Natomiast optymalnie jest ukończenie programu podstawowego i pogłębionego terapii. Program jest ze sobą ściśle skoordynowany i jego przebieg jest zależny od realizacji kryteriów na poszczególnych etapach. Przerywanie programu nie jest wskazane. Rezydent dobrowolnie może przedłużyć pobyt o terapię pogłębioną (tzw. Hostel), który trwa od 3 do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia, aż do momentu usamodzielnia się. 


Jak przebiega proces terapii?

W ośrodku prowadzona jest terapia indywidualna, terapia grupowa, zajęcia warsztatowe z psychologiem, konsultacje psychologiczne, w razie konieczności również psychiatryczne. Równorzędnie prowadzona jest terapia zajęciowa (tzw. ergoterapia). Jednocześnie prowadzone są zajęcia nadobowiązkowe – w różnej formie oraz rekreacyjno-sportowe.


Jak ośrodek funkcjonuje od wewnątrz?

Docelowo na terapii podstawowej może przebywać 16 osób. Na terapię przyjmowani są wyłącznie mężczyźni w wieku od 18 do 60 r.ż. (wiek rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od stanu zdrowia). W pokoju zamieszkują po 2 osoby. Do dyspozycji są dwie sale terapeutyczne, w tym część telewizyjna. W czasie wolnym od zajęć – podopieczni korzystają z namiotu sportowego (na zewnątrz budynku), boiska sportowego „Orlik”, umiejscowionego obok ośrodka, korzystają z TV, grają w bilarda, ping-ponga, grają w integracyjne gry planszowe, korzystają w biblioteczki, uczestniczą w zorganizowanych wycieczkach po górskich terenach w regionie Rudaw Janowickich. Czas wolny stanowi ważny element w procesie zdrowienia. Istotne jest wyuczenie nowych form aktywności, zadań i kreatywnego myślenia. Organizujemy integracyjne wycieczki, turnieje sportowe, mecze piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, quizzy. Aktywne spędzanie czasu wolnego służy poprawie kondycji fizycznej, a co więcej –  psychicznej. Wspomaga wspólną integrację i sprzyja pozytywnym interakcjom.


Terapia zajęciowa (ergoterapia):
Celem ergoterapii jest kształtowanie odpowiedzialnego i jakościowego stosunku do pracy. Terapia zajęciowa kształtuje punktualność, odpowiedzialność, sumienność, umiejętności pracy zespołowej, radzenie sobie w sytuacjach stresogennych, rozwiązywania konfliktów w komunikacji interpersonalnej. Ergoterapia kształtuje umiejętności zadaniowe, wyrabia dyscyplinę wewnętrzną, obowiązkowość, systematyczność, planowanie i organizowanie pracy oraz uczy satysfakcji w przypadku rzetelnie wykonanej pracy czy czynności. 

 • Za wykonaną pracę w ramach terapii zajęciowej oraz innych czynności nie przysługuje wynagrodzenie, a wytworzone dobra są własnością Ośrodka, służąc w celu jego rozwoju.
 • Stanowiska terapii zajęciowej obejmują : warsztaty, tzw. zmywak, pralnię, kotłownię, czynności porządkowe w obiekcie i na terenie ośrodka, budowlane, przygotowywanie opału do sezonu grzewczego. 
 • Czas trwania zajęć /codziennie/:
Godzina: Zajęcia:
godz. 8.30 odprawa rezydentów, przydział obowiązków, instruktaż bezpieczeństwa wykonywanych czynności
od 9.00 – 14.00 monitorowanie wykonywanych czynności i zdań przez osoby do tego wyznaczone.
od 11.30 – 12.00 przerwa
po godz. 14.00 odbiór wykonanych zadań przez osoby do tego wyznaczone.


Zasady terapii zajęciowej:

 1. Proces ergoterapii rezydentów przebiega pod nadzorem Kierownika Ergoterapii lub innych osób do tego wyznaczonych, pozostających ze sobą w ścisłej współpracy.
 2. Rodzaj wykonywanych zadań przez rezydentów nie może zakłócać przebiegu terapii. Zadania i czynności nie powinny być wykonywane poza ustalonymi godzinami lub w trakcie innych zajęć terapeutycznych. Wyjątek od tej reguły stanowią jedynie uzasadnione sytuacje np. nagłe awarie.
 3. Podczas przydziału poszczególnych zajęć, Kierownik Ergoterapii bierze pod uwagę stan zdrowia rezydenta, oraz możliwości psychofizyczne wykonania określonego zadania. Charakter czynności i zadań nie może przerastać możliwości rezydenta.
 4. Rezydenci przy wykonywaniu wszystkich zadań i czynności podczas ergoterapii, są odpowiednio dozorowani i pouczani o warunkach bezpieczeństwa na określonym stanowisku przez Kierownika Ergoterapii, aby wadliwe ich wykonywanie nie spowodowało uszkodzenia ciała lub nie skutkowało stratami materialnymi dla Ośrodka.
 5. W Ośrodku panuje zasada nie faworyzowania rezydentów o wyższych kwalifikacjach lub uzdolnieniach, aby w ten sposób nie wpływać negatywnie na kształtowanie ich postaw i na przebieg całej terapii.
 6. Za porządek, stan i utrzymanie narzędzi na poszczególnych stanowiskach odpowiadają wyznaczone osoby.

 Duszpasterstwo:
Celem pracy terapeutycznej, psychologicznej, wychowawczej i duszpasterskiej jest rozwiązywanie problemów wywołanych przez uzależnienie oraz budowanie i rozwijanie pozytywnych cech charakteru w celu rozwijania i utrzymania trzeźwego stylu życia, opartego na osobistej więzi z Panem Bogiem.

Osiągnięcie celu staje się możliwe dzięki przyjęciu biblijnych wartości i osobisty rozwój trwający przez całe życie.
Osoba zdrowiejąca zachęcana jest do odbudowy relacji rodzinnych oraz przyjęcia odpowiedzialnej postawy wobec zobowiązań karnych, prawnych i finansowych.


Praca terapeutów odbywa się na następujących płaszczyznach:

 • terapii indywidualnej
 • terapii grupowej (wstępna i nawrotowa)
 • społeczności terapeutycznej
 • społeczności problemowej

Prowadzenie indywidualne :

Celem indywidualnych rozmów jest rozładowanie napięć wewnętrznych i konfliktów, wzmacnianie motywacji do kontynuacji procesu terapii, pomoc w wyznaczaniu celów i priorytetów życiowych, uświadamianie sensu życia, inspirowanie do kompleksowego działania w kierunku rozwiązywania problemów spowodowanych uzależnieniem oraz podnoszenie poczucia własnej wartości.

Zajęcia grupowe:

 • zajęcia prowadzą: specjaliści, instruktorzy psychoterapii uzależnień, psycholog, pedagodzy, duchowni, duszpasterze
 • zajęcia odbywają się z całą grupą oraz w niezależnych grupach
 • zajęcia grupowe prowadzone są metodami: warsztatową, treningową, wykładową, treningową
 • realizowane są elementy autorskiego programu terapeutycznego, w oparciu o ciągłą modyfikację programu, dostosowując metody i oddziaływania terapeutyczne indywidualnie do potrzeb ST oraz indywidualnych osób
  Przykładowa tematyka zajęć:
 • grupa wstępna: Autodiagnoza, Straty i Zyski, Objawy uzależnienia, Uzależnienie od strony medycznej, Psychiczna natura uzależnienia: mechanizmy iluzji i zaprzeczenia, dumy i kontroli, mechanizm nałogowego regulowania uczuć, rozproszonego „ja”, Bilans uzależnienia, Dzienniczek głodu, Nikotynizm
 • grupa nawrotowa: Proces nawrotu (suchy, mokry), Przewlekły Zespół Abstynencyjny, Sygnały ostrzegawcze, Wyzwalacze, Program HALT, Trening Asertywności, Analiza złości, gniewu, Plan trzeźwego życia i zdrowienia po terapii

Społeczność terapeutyczna:

To taki „mikroklimat” życia społecznego, w którym podopieczni nabywają umiejętności społeczne za pomocą podziału ról, funkcji i zadań. Wszystko odbywa się na odpowiednich poziomach terapii – tak jak odbywa się to w realnym życiu: od łatwego – do trudnego, od – znanego – do nieznanego, od małych spraw – do większych i bardziej odpowiedzialnych.

W społeczności terapeutycznej obowiązują prawa i obowiązki, jak również przywileje. Społeczność terapeutyczna umożliwia uczestnikom terapii uczenia się nowych ról społecznych, odpowiedzialności za siebie i innych, stwarza różnorodne możliwości interakcji społecznych, daje możliwość swobodnego wyrażania się w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach oraz wymiany autentycznych uczuć w stosunku do siebie oraz innych uczestników społeczności. W społeczności terapeutycznej biorą udział wszyscy pacjenci i terapeuta lub większość terapeutów. Podczas społeczności udzielane są informacje zwrotne, które są analizowane i przekazywane do dalszej pracy terapeutycznej z terapeutą indywidualnym. Wszystkie powyższe zabiegi w terapii, mają charakter terapeutyczny, edukacyjny, motywacyjny, celem odbudowy tego, co człowiek utracił przez uzależnienie.

Wybrane cele ST:

 • definiowanie i wyrażanie  emocji
 • rozwiązywanie i nabywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów interpersonalnych
 • metody rozładowywania napięć emocjonalnych
 • integracja ze społecznością, kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie i innych
 • interakcja w społeczności
 • szczerość elementem procesu zdrowienia
 • rozwiązywanie problemów interpersonalnych
 • poznawanie siebie i swoich działań poprzez pryzmat oceny innych osób
 • eliminowanie negatywnych postaw i nawyków poprzez konstruktywne informacje zwrotne
 • przejścia na kolejne etapy
 • sprawy dyscyplinarne
 • sprawy osobiste
 • sprawy organizacyjne

Oddziaływania o charakterze resocjalizacyjnym

Istotnym elementem programu terapeutycznego Ośrodka jest aktywność pacjentów związana z samoobsługą (porządki w pokojach, korytarzach, toaletach, dbanie o wszystkie pomieszczenia ośrodka itp.). Niewątpliwie aspekt terapeutyczny pełni ergoterapia. Zajęcia prowadzone są w formie terapii zajęciowej. Obejmują one naukę czynności malarskich, drobnych prac remontowych, stolarstwa, porządkowych itp. Wszystkie wykonywane są na rzecz społeczności i mieszkańców ośrodka. Mają one charakter praktycznej nauki, zbierania doświadczeń nie tylko w nabywaniu umiejętności związanych z wykorzystaniem praktycznych czynności, ale też nauką współpracy w zespole ludzi.


Wybiórcza tematyka zajęć:

 • Alkoholizm
 • Narkomania
 • Zachowania kompulsywne
 • Lekomania
 • Nikotynizm
 • Jak rozwija się głód alkoholowy? (sygnały, sposoby radzenia sobie z wewnętrznymi czynnikami wyzwalającymi głód alkoholowy, zalecenia w zdrowieniu)
 • Fazy uzależnień
 • Psychiczna natura uzależnienia (mechanizm iluzji, zaprzeczenia, mechanizm rozpraszania i rozdwajania JA, nałogowe regulowanie emocji)
 • Nabywanie nowej tożsamości/odbudowa poczucia własnej wartości
 • Korzeń uzależnienia. Uzdrowienie zranień emocjonalnych
 • Kontrola emocji
 • Moje miejsce w rodzinie, społeczeństwie (definiowanie ról społecznych)
 • Zarządzanie finansami
 • Przewlekły zespół abstynencyjny
 • Program HALT
 • Nawrót i zaprzeczenie
 • Rodzaje środków odurzających – charakterystyka i skutki zażywania
 • Symptomy używania narkotyków (zmiany osobowości, stanu fizycznego, zachowań, myślenia)
 • Pracoholizm
 • Hazard
 • Autoagresja
 • Proces zdrowienia = Abstynencja +ZMIANY
 • Maksymy Społeczności Terapeutycznej
 • Współuzależnienie

Społeczności:

 • poranne (codziennie)
 • terapeutyczne (codziennie)
 • tzw. „przejścia” (raz w tygodniu)
 • grupowe

Zdecydowałeś się na terapię ? Zgłoś się do nas!

Przejdź do formularza kontaktowego
powrót
Gdzie jesteśmy ?

Copyright © 2019 Nowa Nadzieja. Wszystkie prawa zastrzeżone

strony internetowe hotelowe karpacz szklarska wrocław jelenia góra