preloader

Hostel

Informator

HOSTEL/READAPTACJA
Etap hostelowy/readaptacyjny przeznaczony jest dla osób, które z wynikiem pozytywnym ukończyły 6 miesięczny program ośrodka.  Jednak dobrowolnie zdecydowały się na kontynuację procesu zdrowienia na terapii pogłębionej, celem przygotowania do prowadzenia samodzielnego życia w trzeźwości poza ośrodkiem.
Hostel pomaga „łagodnie” wejść w codzienne i odpowiedzialne życie. Osoby na tym etapie kontynuują aktywizację społeczną, zawodową, edukację, szkolenia i kursy przyuczające do określonego zawodu.
Minimalny czas pobytu – sześć miesięcy. 
 

Regulamin Hostelu
Osoby przebywające na zasadach hostelowych zobowiązane są do przestrzegania poniższych zasad:

1. Obowiązuje przestrzeganie zasad etyki chrześcijańskiej w postawach i zachowaniu.
2. Zabronione jest nawiązywanie relacji emocjonalnych z osobami płci przeciwnej podczas pobytu na hostelu.
3. Zakazane jest posiadanie i używanie napojów alkoholowych, narkotyków, dopalaczy i innych substancji zmieniających świadomość. Za ich posiadanie lub używanie następuje natychmiastowe wydalenie z Ośrodka.
4. Używanie elektryczności, poza oświetleniem, wymaga uzgodnienia z pracownikami Ośrodka.
5. Udział w spotkaniach, pracach i posiłkach jest obowiązkowy. W razie potrzeby należy uzyskać zgodę na nieobecność.
6. Utrzymywanie czystości osobistej oraz w pokoju jest obowiązkiem każdej osoby znajdującej się w Ośrodku.
7. Wykonywane zadania lub czynności w ramach ergoterapii, mają charakter nieodpłatny. 
8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zachowań rezydenta, narażających siebie i innych na niebezpieczeństwo. Dotyczy to zachowań: ryzykownych, nieprzemyślanych, infantylnych, niedostosowania się do zaleceń pracownika, nie konsultowanych z pracownikiem. 
9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za samowolne podejmowanie czynności lub zachowania rezydenta w Ośrodku i na jego terenie, bez uprzedniej konsultacji i zgody Pracownika. 
10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające poza terenem Ośrodka. 
11. W Ośrodku istnieje możliwość odpłatnego ubezpieczenie od wypadków na czas pobytu. Rezydent w każdej chwili może dobrowolnie zgłosić taką gotowość do Pracownika Ośrodka. 
12. Kadra Ośrodka zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli w dowolnym czasie oraz przeprowadzenia badania na obecność: alkoholu, narkotyków, nikotyny, leków i innych substancji psychoaktywnych.  
13. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00.


Warunki przyjęcia na pobyt hostelowy

1. Ukończenie podstawowego programu ośrodka z wynikiem pozytywnym,
2. Przyjęcie uwarunkowane jest ilością wolnych miejsc w Ośrodku,
3. Rekomendacja terapeutów oraz pozytywna opinia kadry Ośrodka,
4. Zagwarantowane dofinansowanie pobytu.


Cel grupy hostelowej:

- kształtować charakter w oparciu o biblijne wartości
-budować wizję trzeźwego i wartościowego życia
- kształtować osobisty styl życia i nieść pomoc innym
- podejmować kroki ku całkowitemu usamodzielnieniu
- aktywizacja zawodowa, społeczna
 

Rozkład zajęć w tygodniu:

W zależności od sytuacji osób pracujących lub nie pracujących zarobkowo poza Ośrodkiem:
- Niedziela – udział w nabożeństwie, bilans – 18.00,
- Uczestnictwo w terapii zajęciowej (w przypadku wolnego czasu od pracy),
- Czwartek – spotkania grupy terapeutycznej oraz z psychologiem

Zdecydowałeś się na terapię ? Zgłoś się do nas!

Przejdź do formularza kontaktowego
powrót
Gdzie jesteśmy ?

Copyright © 2019 Nowa Nadzieja. Wszystkie prawa zastrzeżone

strony internetowe hotelowe karpacz szklarska wrocław jelenia góra